Nawigacja

Regulamin rekrutacji 2014/2015

Rekrutacja do klas I

Regulamin rekrutacji 2014/2015

      

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 5  W LESZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

§ 1 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z póź. zm.).

2. Zarządzenia nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

3. Ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

§ 2 Wymagane dokumenty i terminy ich składania

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Gimnazjum nr 5 w terminie podanym w załączniku do regulaminu.

2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie:

- podanie na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły (oswiadczenie_rekrutacja_2014_2015.doc),

- 1 podpisana fotografia (30 x 40 mm.),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał,

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI – oryginał,

- zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkiego lub Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego.

§ 3 Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

b) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy,

c) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,

d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 4 Zasady naboru

W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 5 w Lesznie organizuje nabór do klas o profilach:

- biologiczno-chemicznym z rozszerzonym językiem niemieckim (przygotowanie do egzaminu DSD I we współpracy z I LO

w Lesznie w ramach innowacji pedagogicznej),

- matematyczno-fizyczno-informatycznym,

- językowym z rozszerzonym językiem angielskim oraz elementami dziennikarstwa (drugi język do wyboru: j. niemiecki

lub j. hiszpański).

1. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

O przyjęcie do klasy innowacyjnej mogą ubiegać się uczniowie bez względu na miejsce zamieszkania lub obwód szkolny.

2 Wobec kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 1 pkt 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się uwzględniając następujące kryteria:

a) ocena zachowania (co najmniej dobra), która jest przeliczana na punkty:

- wzorowa – 6 pkt,

- bardzo dobra – 5 pkt,

- dobra – 4 pkt.

b) suma ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda, technika, informatyka, muzyka, plastyka jest przeliczana na punkty wg następującej zasady (maks. 54 pkt.):

- celujący – 6 pkt.,

- bardzo dobry – 5 pkt,

- dobry – 4 pkt,

- dostateczny – 3 pkt,

- dopuszczający – 2 pkt.

c) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym (maks. 40 pkt),

d) inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 3 pkt.

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

5. Komisja, przydzielając do klas pierwszych, kieruje się następującymi zasadami:

a) liczba uczniów przyjmowanych do klas I nie może być większa niż 28 osób (wyjątek stanowi klasa innowacyjna - 29 osób),

b) dobór do klasy powinien odbywać się na zasadzie zróżnicowania poziomu dydaktycznego (należy brać pod uwagę sumę punktów, osiągnięcia i jeżeli to możliwe – deklarację wyboru klasy przez ucznia),

c) o przyjęciu do klasy innowacyjnej decyduje wyłącznie najwyższa ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,

d) o przyjęciu do pozostałych klas decydują kryteria: posiadania wolnych miejsc, zameldowania i zamieszkania w obwodzie szkoły, zdobycia najwyższej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w miarę możliwości wybór profilu przez ucznia,

c) w przypadku złożenia ilości podań znacznie przekraczających możliwości rekrutacyjne, dyrektor może zwrócić się z prośbą do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji uczniów na rok szkolny 2014/2015

Harmonogram rekrutacji:

l.p.

Terminy

Rodzaj zadania

  1.

 

od 3 marca

(poniedziałek)

do 30 maja (piątek)

 

 

Składanie dokumentów do sekretariatu szkoły

(oświadczenie kandydata + zdjęcie).

 

3.

 

do 1 lipca (wtorek)

 

 

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów)
oraz, w przypadku posiadania, zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkiego lub Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego.

 

4.

do 3 lipca (czwartek)

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

5.

do 4 lipca (piątek)

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

6.

 

7 dni od dnia podaniado publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

7.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły

 

Przygotowanie i wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły

 

 

Możliwość złożenia do dyrektora pisemnego odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

9.

 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od postępowania komisji rekrutacyjnej.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie
    ul.Gronowska 45, 64-100 Leszno
    Dyrektor: Marek Pawełkiewicz
  • (+48) 65-527-11-30
    tel.kom. 501047985

Galeria zdjęć